Werking

Structuur

RAAD VAN BESTUUR : (3 x per jaar)

 • Voorzitter : Anne Bongaerts  
 • Secretaris : Lut Thijssen 
 • Penningmeester : Maria Mertens

ALGEMENE VERGADERING: (1 x per jaar)

 

WERKGROEPEN : ( 3à4 x per jaar)

 • Werkgroep FANS
  Josee Berkmans, Anne Bongaerts
 • Werkgroep Corazones Unidos
  Marjan De Nayer, Ward Verbruggen, Reninka De Koker, Robert Vermeulen, Anne Bongaerts
 • Werkgroep Armonía Mental
  Ward Verbruggen, Myriam Streignart, Kris Swaegers, Katrien Bongaerts, Lut Thijssen, Reninka De Koker, Magda Heireman, Anne Bongaerts
 • Werkgroep ICT
  Marije Costeur, Joris Baeck, Ellen Denon, Anne Bongaerts
 • Werkgroep Fondsenwerving
  Monicare : Jos Steensels, Jan Verhallen, Hedwig Van Cauteren, Anne Bongaerts

JAAROVERZICHT  WERKING VZW NICAMIG@S 2018

 

 

 

Vzw Nicamig@s ondersteunt vanuit de noden van de kansarme bevolking van Nicaragua  3 basispijlers nl. gezondheidszorg, onderwijs en jeugdwerking van de NGO Prosalud en de NGO Tierra Buena. Deze NGO’s staan o.l.v. Dr. Toon Bongaerts en zijn medewerkers.

Onze kernwaarden zijn het streven naar solidariteit en rechtvaardigheid met participatie van de plaatselijke bevolking.

Met sensibilisering en fondsenwerving in Vlaanderen en het uitwisselen of overdragen van inhoudelijke expertise hopen we dit te realiseren.

De gelden worden meestal twee keer per jaar doorgestuurd naar Dr. Toon Bongaerts in Nicaragua. De vzw draagt hiervan ook de transfertkosten.

In 2018 hadden we volgende inkomsten:

 • Voor FANS : 22.490 €
 • Voor Corazones Unidos : 11.866 €
 • Voor Armonia Mental : 21.477,87 €
 • Voor Los Dulces Amigos (project Prosalud) : 1.154 €
 • Voor Prosalud algemene werking : 14.800 €
 • NPO : 3.986 €
 • Monicare : 19.276,11 €

 

We hebben een samenwerkingsovereenkomst met SOL (Solidariteit om Leven) zodat storters die dat wensen een fiscaal attest kunnen krijgen voor hun gift.

 

Daarnaast heeft de vzw  heeft 3 buitenlandse partnerorganisaties die de projecten van Prosalud en FANS mee steunen:

 • CALJ (Jura) : steunt prosalud
 • Comité Lutterbach (Colmar) : steunt Prosalud
 • Cómo no (Duitsl) : steunt FANS

 

Sinds april 2018 zijn er onrusten ontstaan in Nicaragua. Vele mensen in Nicaragua protesteren tegen het regime van president Daniel Ortega. Met als gevolg , nu nog, een dalende economische bedrijvigheid waardoor de levenssituatie van vele arme Nicaraguanen nog verslechterd. Om de fondsen ginder veilig te stellen , is het grootste deel terug overgezet naar de bankrekening van Nicamig@s in België.

 

Net voor de protestacties begonnen (eerste helft april) bracht Anne Bongaerts een werkbezoek aan alle projecten. Er werd overlegd op zowel de inhoudelijke, de logistieke als de financiële aspecten van elk project. Tevens deed zij prospectie voor de komende derde editie van Monicare in november 2018

De dramatische politieke, sociale en economische situatie heeft ertoe geleid dat we de Monicare- inleefreis hebben moeten afblazen om veiligheidsredenen. We kunnen nu nog niet zeggen of deze editie in 2019 kan plaatsvinden.

 

INHOUDELIJKE PROJECTGROEPEN

 1. FANS: 

Dit is het langstlopende project binnen de vzw werking (sinds 1996).

In totaal krijgen nu 309 kinderen en jongeren een schoolbeurs via de gelden die we hier in Vlaanderen inzamelen via “padrinos”, peters of meters die een persoonlijk kind krijgen toegewezen. De laatste jaren is er steeds een lichte stijging van het aantal schoolbeurzen. Structureel hoort dit project in Nicaragua onder de NGO Tierra Buena in Terrabona.

Gedurende het lopende jaar volgt de werkgroep dit project op. Voortdurend worden lijsten bijgehouden, brieven van de kinderen uitgedeeld,nieuwe kinderen opgenomen, anderen die afvallen,.....

De beheerraad van Tierra Buena heeft in het najaar 2018 enkele keren samen gezeten om – naast het Fans-project – ook een project uit te werken om de armste schooltjes ook een pakket van schoolmaterialen aan te reiken waardoor de hele klaswerking kan ondersteund worden.

 1. Corazones Unidos (CU):

Corazones Unidos ondersteunt sinds 2011 inhoudelijk en financieel de ontwikkeling van een ambulant aanbod voor kinderen en jongeren met een handicap in de regio Terrabona en Dario. Structureel hoort dit project in Nicaragua onder de NGO Prosalud in Dario. Vanuit de ontzettende nood aan opvang en begeleiding van mensen met een handicap in Nicaragua, wilt dit project tegemoetkomen aan deze schrijnende tekorten en in samenwerking met de werkgroep van Nicamig@s werken aan een kwalitatieve hulpverlening voor deze doelgroep. Sinds de start van het project is in de eerste plaats ingezet op het aanreiken van kinesitherapie. Vanaf 2014 begon men ook met een aanbod ergotherapie. Daarnaast worden medische consultaties, medicatie, hulpmiddelen en vervoer aangeboden. Op dit ogenblik worden 384 kinderen en jongeren met een handicap ondersteund.

Nieuw is dat in januari en februari 2017 voor het eerst 2 Vlaamse studenten ergotherapie van de Hogeschool Odisee hun stage liepen bij Corazones Unidos. Een positieve ervaring die zeker een vervolg zal kennen.

Begin 2018 werd gestart met een voorlopig klein project “zelfredzaamheid” met een 20-tal jongeren met een verstandelijke handicap. Het aanleren van dagdagelijkse – meestal huiselijke – activiteiten staat in deze beginfase op de voorgrond. De ouders worden hierbij actief betrokken. Gedurende de eerste 6 maanden van 2018 hebben 2 spaanse ergotherapeuten zich hiervoor vrijwillig ingezet.

Met ingezamelde fondsen in Vlaanderen is er reeds allerhande materiaal aangekocht voor dit project.

 

 

 1. Armonía Mental (AM):

In het project GGZ werd half 2018 een tweede psychologe aangenomen, die vooral kinderen met autisme en hun ouders begeleidt. Tevens wordt dit project nu 3 dagen per maand bijgestaan door Dr. Aleman die hiervoor van Managua komt. Zijn bijdrage verbeteren de kwaliteit van zorgen sterk. Zo hebben in de projectregio al méér dan 100 mensen met een psychiatrische stoornis een juiste diagnose en een aangepaste behandeling gekregen. 

 

 

 1. NicaJo:

Tijdens een denkdag op 23 juni 2018 werd beslist om dit onderdeel van de werking op te doeken. 

Met reservegelden van het Fans-project blijven de educatieve activiteiten voor jongeren in Terrabona intussen gesteund (dans, muziek, tekenen).

 

Naast deze 3 projectgroepen blijven we de talrijke basisgezondheidsprojecten van de NGO Prosalud verder ondersteunen, zijnde de 2 poliklinieken, het labo, de zelfhulpgroepen diabetici, de vrouwen met risicozwangerschappen,...

 

We zijn nog steeds in heel Vlaanderen vertegenwoordigd in tal van, al dan niet zelfstandige werkgroepen en organisaties en proberen zoveel mogelijk aan informatie, educatie en sensibilisatie te doen aangaande de projecten in Nicaragua.

Hiervoor schrijven we brieven, onderhouden we contacten met sponsors, maken PP presentaties, folders, foto- en ander visueel materiaal aan.

Op die manier proberen we de stem van de arme Nicaraguaan via Dr. Toon Bongaerts te zijn.

Dit gebeurt tijdens standjes op allerhande infobeurzen, festivals, lezingen in scholen, voordrachten in service-clubs, deelname aan overlegmomenten allerhande, deelname in de verschillende Gemeentelijke Raden voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking (GRIS of GROS)van de diverse gemeenten waar de vrijwillige medewerkers woonachtig zijn. Omdat Dr. Toon Bongaerts ereburger is van de stad Lommel en vzw Nicamig@s hier ook gestart is, zijn we als organisatie een bevoorrechte partner van de stad Lommel wat betreft de Federale en Vlaamse ontwikkelingsprogramma’s. Hierbij worden naast milieuthema’s (federaal) ook jongeren (vlaams) ondersteund. Zowel bij de missies die hieruit voortvloeien in Nicaragua als bij het ontvangen van delegaties in Lommel hebben we een actieve rol. Onze contactpersoon en brug tussen de stad en Nicamig@s is Toon Jansen, belangrijk om een goede afstemming te krijgen tussen onze inbreng en die van de stad Lommel, de scholengemeenschap en de jongeren.

Bijna tweemaandelijks is er een vergadering met de stedelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking (SARIS).

 

 

Het is erg belangrijk dat communicatie, transparantie en duidelijkheid onmisbaar zijn om een kwalitatief goede (wissel)werking Noord (Nicamig@s)- Zuid (Nicaragua) te onderhouden. 

Met Dr. Toon Bongaerts als centrale spil in Nicaragua m.b.t. alle projecten worden wij voortdurend gebrieft, gecoacht en ondersteund via wekelijkse skypegesprekken, mailverkeer en jaarlijkse werkbezoeken aan België en/of Nicaragua.

 

Op 23 juni 2018 hielden wij met alle vrijwilligers van Nicamig@s een denkdag in Leuven. Thema was : Duurzaamheid, zowel in het Noorden als in het Zuiden. We trokken hiervoor Nancy Jaspers aan, van vzw Humanya. Zij heeft jarenlange expertise in het begeleiden van processen rond ontwikkelingssamenwerking.

Het was een boeiende dag waarbij we besloten om ons de komende tijd bewuster in te zetten rond fondsenwerving en een strategisch vrijwilligersbeleid te ontwikkelen. 

 

Regisseur Stijn Coninx, onze ambassadeur, heeft de intentie om in de nabije toekomst samen met documentairemaker Thomas Michiels een documentaire te regisseren over het levenswerk van Dr. Toon Bongaerts in Nicaragua.

 

 

 

Kort overzicht van een aantal andere activiteiten  in 2018:

Hieronder volgt een overzicht van een aantal activiteiten die Nicamig@s in 2018 organiseerde voor haar interne werking en activiteiten waar we mee naar buiten traden met informatie,educatie en inhoudelijke expertise:

INTERN:

 • Het kerncomité van Nicamig@s kwam  3 keer samen : 17/03 – 05/05 – 09/12
 • De Algemene vergadering had plaats op 05/05
 • De werkgroep FANS kwam enkele keren samen: 17/03
 • De werkgroep Corazones Unidos vergaderde op 05/03 – 06/06 – 05/09
 • De werkgroep Armonía Mental vergaderde op 13/02 – 29/05 – 11/09
 • De werkgroep Nicajo op 27/02
 • De werkgroep Monicare : 01/02 – 03/03 - 26/04 - 21/05 – 11/06 (fietsen)
 • Denk- en ontmoetingsdag : 23/06

EXTERN:

Voor Corazones Unidos:

 • 18/05 : voordracht CU in HOGent voor studenten ortho
 • Deelname aan de GRIS-vergaderingen van de gemeente Kontich.

Voor alle projecten:

 • 01/03 – 31/05 – 27/09 – 13/12 : vergadering GRIS Lubbeek
 • 06/07 : wereldfeest Lommel
 • 07/10 : (H)eerlijke Markt Lubbeek
 • 15/03 : Persconferentie Monicare in Lommel
 • 22/05 : Info-avond Banaba internationale samenwerking UCLL in Heverlee
 • 09/06 : Kennismakingstocht Monicare in Overpelt
 • 14/09 : Quiz Internetgazet Lommel
 • 02/09 : Infomoment Monicare in Overpelt
 • 13/09 : Verkiezingsdebat Lommel
 • 24/11 : Vierde pijler dag in Brussel

 

 

 

Opgesteld op 04 januari 2019

Voor verslag : Anne Bongaerts, voorzitter vzw Nicamig@s